Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky simonds.cz

Vysoká kvalita a tradice pilových pásů SIMONDS spolu s našimi perfektními svary vám dávají jistotu nejlepšího výběru.

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě simonds.cz. Internetový obchod provozuje firma Dudr Company s.r.o. Sídlo firmy: Dudr Company s.r.o., Do Polí 563, Zlín 760 01, IČ:29305489, DIČ: CZ29305489. Provozovna: Dudr Saw s.r.o., Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme průběžně. Budeme vás kontaktovat. V České republice vám dorazí zásilka do 1–2 dnů od expedice na vámi zvolenou adresu. Na Slovensko do 2–4 dnů.

3. Doprava

Pro dopravu v České republice a na Slovesko používáme přepravce DPD. Zboží je zasíláno na dobírku, na fakturu, nebo je možné je vyzvednout osobně.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu simonds.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu simonds.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.  
 7. Ceny pilových pásů jsou uvedeny včetně svaru.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Veškeré nabízené zboží na internetovém obchodu simonds.cz je upraveno podle přání zákazníka, tudíž kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely občanského zákoníku č.367/2000 od kupní smlouvy.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/ consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v internetovém obchodu simonds.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Storno objednávky nemůže zákazník provést. V každém případě je nutná dohoda s prodejcem.
 4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.