Regulamin sklepu

Regulamin sklepu www.simonds.cz/pl

Tradycja i wysoka jakość świaczonych usług przez firmę Simonds gwarantuje zadowolenie z dokonywanych wyborów.

I. Postanowienia ogólne

Sklep www.simonds.cz/pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep www.simonds.cz/pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenych usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.simonds.cz/pl jest firma Dudr Company s.r.o., miejsce wykonywania działalności: Dudr Company s.r.o., Ul. Machovská, Areál Tofa, 763 62 Tlumačov, Czechy, adres doręczeń: Dudr Company s.r.o., Ul. Do Polí 563, 760 01 Zlín, Czechy, REGON:29305489, NIP: CZ29305489, zwany dalej administratorem, będący jednocześnie usługodawcą.

Klient sklepu jest usługobiorcą, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży z usługodawcą.

Każdy usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych sklepu www.simonds.cz/pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

II. Kiedy i w jaki sposób zamówienie zostanie zrealizowane?

Po złożeniu zamówienia usługodawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie drogą elektroniczną.

W większości przypadków artykuły zwykłe dostępne są w magazynie. Zamówienia realizujemy wysyłając przesyłki bezustannie. Czas wysyłki do Czech wynosi 1-2 dni od daty zrealizowania zamówienia na wybrany adres. Czas wysyłki do Polski wynosi 2-4 dni.

III. Sposób dostawy

Wysyłka towaru nastąpi po zksięgowaniu płatności. W celu dostarczenia produktu korzystamy z usług firmy kurierskiej DPD. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy.

IV. Zamówienie i zawarcie umowy sprzedaży 

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictvem sklepu internetowego www.simonds.cz/pl powoduje związanie usługobiorcy z jego zamówieniem. Informacja o kolejnych etapach zamówienia zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez usługobiorcę jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień uwzględniając również warunki reklamacji w czasie składania zamówienia.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie zamówienia przez usługobiorcę udostępnione przez usługodawcę. Umowa sprzedaży następuje w momencie przyjęcia zamówionej przez usługobiorcę przesyłki.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wymaga uzupełnienia wszystkich wymaganych danych znajdujących się w formularzu.
 5. Prawo własności w stosunku do towaru przechodzi na usługobiorcę, pod warunkiem uregulowania kwoty za zakup, po jego przyjęciu.
 6. Uzupełniając formularz rejestracyjny oraz składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego www.simonds.cz/pl usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji o jego zakupach przez administratora sklepu.
 7. Ceny taśm tnących zawierają cenę wliczonego zgrzewu.

Sklep internetowy www.simonds.cz/pl zastrzega sobie prawo odrzucić realizacji zamówienia, jeżeli dane niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne oraz wzbudzają wątpliwości co do zamiarów złożonego przez usługobiorcę zamówienia. O odrzuceniu realizacji zamówienia sklep internetowy poinformuje usługobiorcę drogą elektroniczną.

V. Prawo odstąpienia od umowy (reklamacja)

Wszystkie artykuły oferowane przez sklep internetowy www.simonds.cz/pl dostosowane są do potrzeb usługobiorcy, a więc usługobiorca nie ma możliwości wycofania się z umowy sprzedaży zgodnie z ust. 10 nowego Kodeksu cywilnego nr 367/2000 republiki Czeskiej.

VI. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

W rozumieniu przepisów § 1820 ust. 1) litera j) Kodeksu Cywilnego oraz § 14 ust. 1 oraz § 20d i nast. Akt nr. 634/1992, w celu ochrony konsumentów usługodawca informuje, że usługobiorca może zwrócić się do organu o pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich z propozycją pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa na stronie www.coi.cz. Czeska Inspekcja Handlowa zajmuje się propozycjami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie i na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa. W celu uniknięcia wątpliwości żadne postanowienie niniejszych warunków nie wyklucza możliwości zwrócenia się usługobiorcy do sądu cywilnego. 

Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, strona internetowa: www.coi.cz. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym w ramach umowy kupna.

VII. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin sklepu obowiązuje w brzmieniu określonym w sklepie internetowym www.simonds.cz/pl w dzień złożenia zamówienia przez usługobiorcę.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem sklepu internetowego www.simonds.cz/pl wiąże usługobiorcę z jego zamówieniem. Usługobiorca akceptuje cały regulamin sklepu internetowego www.simonds.cz/pl, który obowiązuje go w brzmieniu nadanym w dzień złożenia zamówienia. A także akceptuje cenę zamówienia złożonego przez usługobiorcę, która zawiera cenę dostawy określoną przez sklep internetowy www.simonds.cz/pl, jeżeli nie ustalono innaczej. Wysłanie zamówienia nieodwołalnie wiąże usługobiorcę z jego zamówieniem.
 3. Usługobiorca nie ma możliwości wycofania się z zamówienia. Konieczna jest zgoda udzielona przez sklep internetowy www.simonds.cz/pl.
 4. Obie strony umowy (usługobiorca i usługodawca) wyraźnie uzgodniły się zgodnie z ust. 1 art. 262 Kodeksu handlowego republiki Czeskiej, że ile nie określono wyraźnie inaczej, reguluje ich prawa i obowiązki Kodeks handlowy republiki Czeskiej, a w szczegółności art. 409 i dalej.
 5. Jeżeli doszło do zawarcia umowy sprzedaży między usługodawcą i usługobiorcą zgodnie z ust. 1 art. 262 Kodeksu handlowego republiki Czeskiej, pod warunkiem, że nie ustanowiono w sposób inny, regulują ich prawa i obowiązki Kodeksu handlowego republiki Czeskiej, a w szczegółności art. 409 i art. kolejne.
###message